Start

Lokalt ledd utveckling i partnerskap mellan offentliga, privata och ideella aktörer!

Ett stort antal organisationer har tillsammans med Region Gotland och länsstyrelsen gemensamt arbetat fram en strategi som ska styra användningen av EU:s projektmedel för lokal utveckling genom leadermetoden. De övergripande målen handlar om att leva, bo och verka på ett sätt som också gynnar miljön vi lever i.

Strategin / ansökan skickades in den 5 december i 2014 och kompletterades i januari 2015. Tack för alla inspel!  Du ser strategins innehåll som det blev om du klickar här.

I april fick vi besked om att Gotland får 56.903.265 kr. I detta belopp ingår lokal offentlig medfinansiering på  18.778.077 kr. Den nya Leader­föreningen som beslutar kring fördelning av dessa pengar de närmaste sex åren, kommer att bildas den 24 augusti kl 19 vid ett bildandemöte på Hamnkrogen i Herrvik och då väljs även styrelsen. Vill du vara med på bildandemötet läs mer här.  Dokumenten till bildandemötet hittar du här.

Jordbruksverket har bett om ett antal kompletteringar från alla blivande Leaderområden. Skrivargruppen som består av åtta representanter för olika organisationer arbetar med komplettering av strategin under sommaren. Kompletteringarna ska sedan förankras med Leaderföreningens styrelse innan de skickas in till Jordbruksverket. När Jordbruksverket har godkänt den kompletta strategin kan Gotlands nya Leaderkansli dras igång.

När det gäller ansökningar om projekt har dock Jordbruksverket meddelat att pga problem med utvecklingen av de tekniska plattformarna kommer inga projektbeslut att kunna tas innan mars 2016.

När den nya leaderföreningen har startat kan styrelsen meddela sina tidsplaner för när man satsar på att ha ett kansli på plats som kan ge råd kring ansökan av nya projekt. Det tar några månader att arbeta fram ett bra projekt som är förankrat med olika samarbetspartners så börja gärna tänka kring projekt i god tid.

Återigen tack alla som engagerat sig och skrivit förslag under Skördefestivalen, deltagit på våra stormöten, alla fördjupningsgrupper som gett värdefull information, alla som mailat in synpunkter och inte minst referensgruppen som kommit och gett viktiga synpunkter vid våra möten.

Arbetsgruppen för Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden.

Du kan gärna kommentera och ge inspel på vår facebooksida ”Lokalt Ledd Utveckling Gotland”.

Om du undrar vad som skedde i gamla Leader Gotland kan du titta på slutrapporten från gamla Leader Gotland här.